Erasmusarts

Diversiteit en inclusie in opleiding geneeskunde

In juni 2021 is het Hoger Onderwijs Kwaliteitsagenda project ‘Diversiteit en Inclusiviteit voor de Erasmusarts’ afgerond. Omdat diversiteit en inclusiviteit in de studie geneeskunde nog niet genoeg aandacht kreeg, werd de Erasmusarts niet optimaal voorbereid voor zijn toekomstig werk als arts midden in een diverse samenleving, zo werd bevestigd door de visitatie van 2017.

Deel
1 likes
Leestijd 3 min
Diversiteit en inclusie
Beeld: Shutterstock

Een groep enthousiaste docenten en studenten ging in 2019 aan de slag om diversiteit en inclusie (D&I) in het medisch curriculum te krijgen. Het Erasmus MC deed al onderzoek naar de obstakels voor diversiteit en inclusie in het onderwijs. Coschapcijfers van studenten met een migratieachtergrond worden bijvoorbeeld significant minder vaak naar boven bijgesteld (+1 punt) dan van studenten zonder migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoek door Chantal van Andel en collega’s van iMERR. Deze cijferbijstellingen kunnen vatbaar zijn voor subjectieve voorkeuren, zeker als docenten hun keuze niet verantwoorden.

David Pols: ‘Iedereen hoort erbij’

Projectleider en hoofd van het studentenonderwijs van de afdeling Huisartsgeneeskunde dr. David Pols: ‘Inclusief onderwijs moet ervoor zorgen dat alle studenten erbij horen, met hun verschillende didactische behoeften en dat zij gelijke kansen krijgen. Circa dertig procent van onze studenten heeft een migratieachtergrond en een deel heeft helaas niet altijd het gevoel erbij te horen of dat aan hun didactische behoeften wordt voldaan. Maar het gaat echt niet alleen om de migratieachtergrond, diversiteit is veel breder. Denk ook aan sekse, gender, sociaaleconomische klasse, lichamelijke beperking, cultuur et cetera.’

Onderwijs wordt inclusiever

Met kleinschalig en activerend onderwijs worden nieuwe geneeskundestudenten vanaf het collegejaar 2020/2021 beter voorbereid op de diversiteitsaspecten in hun toekomstige werk. Daarnaast krijgen docenten trainingen waarmee zij hun onderwijs ‘inclusiever’ kunnen gaan maken. Dankzij deze docentprofessionalisering kunnen de docenten vervolgens hun onderwijs beter vormgeven, waardoor de studenten goed passend en inclusief onderwijs krijgen aangeboden en zich nog beter kunnen ontwikkelen tot de ‘dokter van de toekomst en de dokter die ze willen zijn’. Ook wordt gewerkt aan het meer inclusief maken van de academische plechtigheden.

Eten bij de arts

Pols: ‘Een ander mooi voorbeeld wat in de afgelopen twee jaar is bereikt is de oprichting van DISCO. De Diversiteit en Inclusiviteit Studenten COmmissie bestaat uit een groep medische studenten met een groot hart voor D&I. Deze studenten zijn verantwoordelijk voor de kennismaking op de eerste college dag voor eerstejaars geneeskunde studenten, en organiseren onder andere ook het ‘eten bij de arts’. Een manier om studenten die wellicht geen rolmodellen hebben in hun directe omgeving, laagdrempelig tijdens een etentje bij een arts thuis, in de gelegenheid te stellen om vragen te stellen. Ook hebben zij afspraken tussen de medische faculteit en studentorganisaties die verbonden zijn aan de faculteit over D&I en samenwerking op papier gezet in een charter.’

Niet mals

Creatief partner in het project Art Partner in Amstelveen, heeft interviews afgenomen onder studenten en medewerkers om zo inspiratie te krijgen voor onderwijsinnovaties. Pols: ‘De bevindingen waren niet mals. Er zijn zorgwekkende zaken gemeld met betrekking tot racisme, uitsluiting, sekisme en sociale veiligheid, reden temeer om nu in de hele organisatie werk te maken van diversiteit en inclusiviteit en daarmee de sociale veiligheid te vergroten.’

Slagen maken in hele organisatie

Tot nu toe is de D&I-aanpak in het Erasmus MC veelal bottom-up geweest vanuit studenten en docenten. De veranderingen moeten nog verder worden geïntegreerd in de organisatie. Een taskforce Diversiteit & Inclusie gaat met een actieplan aan de slag, onder andere door de werving en selectie zo objectief mogelijk in te richten. Tevens bestaat er sinds kort het Gelijkheid, Diversiteit en Inclusie Plan voor heel Erasmus MC.

Pols: ‘Met de afronding van het HOKa project is het begin er, er is bewustwording in het onderwijs. Echter, om het tot een echt structureel succes te maken waarbij elke student zich gehoord en gewaardeerd voelt, moeten we er ook in het hoger management mee aan de slag. Ik heb er alle vertrouwen in dat we daar de komende jaren goede slagen mee gaan maken. Zo is er bijvoorbeeld al een taskforce ingericht door onze opleidingsdirectie met als doel sociale veiligheid te vergroten voor studenten. Diversiteit en inclusie in het Erasmus MC betreft overigens niet alleen het onderwijs, maar de gehele organisatie.’

Hans van Leeuwen: ‘Grote dank’

Hans van Leeuwen, decaan: ‘In het Erasmus MC willen we een leer- en werkomgeving creëren waar men zich veilig en vertrouwd voelt en waar iedereen het optimale uit haar of zijn capaciteiten en talenten kan halen. Een fundamenteel uitgangspunt daarbij is dat we met respect met elkaar om moeten gaan. Als zich ongewenste omgangsvormen of onveilige situaties voordoen, proberen we op een adequate en zorgvuldige manier om te gaan met de nadelige gevolgen hiervan. Het HOKa-project onder leiding van David Pols en collega’s en studenten heeft ons echt veel inzicht gegeven en heeft ook daadwerkelijk al tot acties geleid in het geneeskunde curriculum. Daar willen we hen voor bedanken.’

Lees ook