Berichten over betrokkenheid Erasmus MC

DNA-onderzoek Erasmus MC kan niet bijdragen aan onderdrukking Oeigoeren

Verschillende media wekken vandaag de suggestie dat onderzoek door Erasmus MC kan bijdragen aan de onderdrukking van Oeigoeren. Dit is pertinent onjuist.

Deel
5 likes
Leestijd 5 min
DNA-sequencing

— for English scroll down —

Het Erasmus MC verricht fundamenteel onderzoek naar genetica van het menselijk uiterlijk als één van de aangesloten onderzoekscentra in een wereldwijd samenwerkingsverband. De resultaten van dit internationale fundamenteel onderzoek, waarvoor genetisch materiaal van vele duizenden mensen vanuit de hele wereld werd gebruikt, daaronder ook Oeigoeren, kan onmogelijk bijdragen aan gezichtsherkenning in het algemeen.

De resultaten kunnen ook niet worden gebruikt om Oeigoeren op basis van DNA te herkennen. En kunnen dus ook niet bijdragen aan onderdrukking en uitsluiting van Oeigoeren. Niet op deze termijn en niet in de nabije en voorstelbare toekomst. Het onderzoek is er ook niet op gericht. De bevindingen kunnen op geen enkele manier leiden tot het selecteren van minderheden door middel van DNA, ook niet van Oeigoeren of andere bevolkingsgroepen in China.

Het Erasmus MC heeft nooit gebruik gemaakt van Oeigoeren-datasets die verzameld zijn door instellingen die zijn gelieerd aan het Chinese ministerie van Veiligheid of de Chinese politie en keurt het gebruik ervan in onderzoek af.

De samples en genetische data waarvan dit internationale samenwerkingsverband gebruik heeft gemaakt zijn verzameld door gerenommeerde academische instituten volgens dezelfde internationaal gebruikte ethische richtlijnen. Dit betreft ook een Oeigoeren-dataset verzameld door Chinese academici ruim voordat er iets bekend werd over onderdrukking van Oeigoeren. Het Erasmus MC heeft inzage gehad in de gebruikte toestemmingsformulieren en de verkregen goedkeuringformulier van de academisch ethische toetsing commissie, zowel de Chinese als de vertaalde Engelse versie.

Niettemin hebben de aangesloten onderzoeksinstellingen in het internationale samenwerkingsverband, gezien de kwetsbare positie van Oeigoeren in China en de gevoeligheid van het onderwerp, begin 2020 besloten deze Oeigoeren populatie dataset niet langer voor wetenschappelijk onderzoek tegebruiken. Dit besluit is niet genomen vanwege een veronderstelde schending van ethische regels.

Wetenschappelijk gezien heeft dit gevolgen, aangezien bevolkingsgroepen zoals deze dan ontbreken in het fundamenteel onderzoek. We streven als wetenschappers naar inclusie van zoveel mogelijk bevolkingsgroepen opdat het kennisdomein evenwichtige en complete informatie bevat. Juist op een eenzijdige (lees Eurocentrische) focus is in het verleden – terecht – kritiek gekomen. Maar de positie van Oeigoeren in China en het maatschappelijk debat hierover heeft het internationale samenwerkingsverband in dit geval anders doen besluiten.

Noch het internationale samenwerkingsverband noch het Erasmus MC hebben bemoeienis met de drie publicaties van onderzoeker dr. Liu, waarvan er inmiddels twee zijn teruggetrokken. Hij voerde die uit als onderdeel van zijn hoofdaanstelling aan het Bejing Institute of Genomics Chinese Academy of Sciences. Daarbij is een andere Oeigoeren populatie dataset gebruikt die, zoals in de publicaties te lezen is, samengesteld was door het Chinese Forensisch Instituut van het Ministerie van Veiligheid. Omdat deze samples verzameld werden door een instelling van het Chinese ministerie van Veiligheid, zet het Erasmus MC vraagtekens bij deze samples en studies.

Overigens kunnen ook van deze studies de resultaten onmogelijk gebruikt worden voor gezichtsherkenning.

Dr. Liu heeft destijds de naam van het Erasmus MC bij deze wetenschappelijke publicaties genoemd als zijn tweede affiliatie gezien zijn parttime aanstelling bij het Erasmus MC. Het was destijds gebruikelijk bij het Erasmus MC en is nog steeds wereldwijd gebruikelijk om vanwege transparantie alle aanstellingen die er zijn bij auteurs als affiliaties op wetenschappelijke publicaties te noemen.

Inmiddels heeft Erasmus MC de code Wetenschappelijke Integriteit aangescherpt: gebruik van Erasmus MC als affiliatie op wetenschappelijke publicaties is alleen toegestaan als het merendeel van het onderzoek in het Erasmus MC is uitgevoerd met gebruikmaking van Erasmus MC-middelen.

Wereldwijd is het vanwege transparantie nog steeds gebruikelijk alle affiliaties die er zijn op alle publicaties te noemen.

 

in English

DNA research by Erasmus MC cannot contribute to suppression of Uyghurs

Various media outlets today suggest that research by Erasmus MC may contribute to the suppression of Uyghurs. This is absolutely incorrect.

Erasmus MC conducts fundamental research into the genetics of human appearance as one of the affiliated research centers in a worldwide collaborative partnership. The results of this international fundamental research, for which genetic material from many thousands of people from all over the world was used, including Uyghurs, cannot possibly contribute to facial recognition in general.

Nor can the results be used to recognize Uyghurs on the basis of DNA. And therefore the results cannot contribute to oppression and exclusion of Uyghurs. Not today and not in the near and imaginable future. Nor is the research designed to do so. The findings cannot in any way lead to the selection of minorities through DNA, including Uyghurs or other populations in China.

Erasmus MC has never used Uyghur datasets collected by institutions affiliated with China’s Ministry of Security or the Chinese police and disapproves of their use in research.

The samples and genetic data used by this international partnership were collected by reputable academic institutions following the same internationally used ethical guidelines. This also concerns a Uyghur dataset collected by Chinese academics well before anything became known about the oppression of Uyghurs. Erasmus MC has had access to the consent forms used and the approval form obtained from the academic ethics review committee, both the Chinese and the translated English versions.

Nevertheless, given the vulnerable position of Uyghurs in China and the sensitivity of the topic, the member research institutions in the international partnership decided in early 2020 to no longer use this Uyghur population dataset for scientific research. This decision was not made because of a supposed violation of ethical rules.

Scientifically, this has implications, as populations such as these will then be missing from fundamental research. As scientists, we strive for the inclusion of as many population groups as possible so that the knowledge domain contains balanced and complete information. A one-sided (read Eurocentric) focus has been rightly criticized in the past. But the position of Uyghurs in China and the social debate on this subject has led the international partnership to decide otherwise in this case.

Neither the international collaboration partnership nor Erasmus MC have anything to do with the three publications of researcher Dr. Liu, two of which have since been withdrawn, which he performed as part of his main appointment at the Bejing Institute of Genomics Chinese Academy of Sciences. These publications involved a different Uyghur population dataset that, as noted in these publications, had been compiled by the Chinese Forensic Institute of the Ministry of Security. Because these samples were collected by an institution of the Chinese Ministry of Security, Erasmus MC questions these samples and studies.

For that matter, the results of these studies cannot possibly be used for face recognition either.

At the time, Dr. Liu mentioned the name of Erasmus MC in these scientific publications as his second affiliation in view of his part-time appointment at Erasmus MC. It was common practice at Erasmus MC at the time and it is still common practice worldwide to list all appointments held by authors as affiliations on scientific publications for reasons of transparency.

Meanwhile, Erasmus MC has tightened its Code of Scientific Integrity: the use of Erasmus MC as an affiliation on scientific publications is only allowed if the majority of the research was carried out at Erasmus MC using Erasmus MC resources.

For reasons of transparency, it is still common practice worldwide to mention all affiliations on all publications.

 

Lees ook